No Man's Land (2013)

A young lawyer from the city travels to the Gobi desert where he embarks on a series of adventures and challenges.

Released: 2013
Stars: Zheng Xu  Duobujie  Nan Yu  Bo Huang  Duo Ba  Hong Guo  Hao Ning  Hong Tao  Pei Wang  Shuangbao Wang  Xinming Yang  Hu Zhao 
Director: Hao Ning
IMDB rating: 7.4
Categories: Adventure  Crime  Drama  Thriller 

English