Flying Swords of Dragon Gate (2011)

Set three years after Dragon Inn, innkeeper Jade has disappeared and a new inn has risen from the ashes - one that's staffed by marauders masquerading as law-abiding citizens, who hope to unearth the fabled lost city buried in the desert.

Released: 2011
Stars: Jet Li  Xun Zhou  Kun Chen  Lun Mei Gwei  Yuchun Li  Mavis Fan  Siu-Wong Fan  Chia-Hui Liu  Jian Kui Sun  Chien Sheng  Yiheng Du  Shuangbao Wang  Jian Xue  Feixing Han  Bingyuan Li 
Director: Hark Tsui
IMDB rating: 6
Categories: Action  Adventure 

English